Browsing by Author พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 170 to 179 of 179 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกธิป สุขวารี
2549ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทยจีระ ประทีป
2550รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเงินสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสิริภักตร์ ศิริโท
2554รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบกสรินทร เชี่ยวโสธร
2558รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนฐาปณัฐ อุดมศรี
2555รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
2531สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีวรรณจรรย์ ศุภชาต
2535สภาพและปัญหาการศึกษาของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) ไทย-พม่า การศึกษาเฉพาะกิจ บ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรีณรงค์ แซมสีม่วง
2539สภาพและปัญหาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างกันพนิดา ศรีธรรมา
2530เหตุผลในการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของนักเรียนไทยมุสลิม กรุงเทพมหานครวราภรณ์ อ่อนละม้าย