Browsing by Author พินิจ ลาภธนานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 14 to 22 of 22 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา : บทบาทการสนับสนุนของวัดและพระสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาชญานิน จันทรวิจิตร์
2527พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเองพินิจ ลาภธนานนท์
2556พฤติกรรมการตักบาตรและถวายภัตตาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ลลิลทิพย์ ธนสมบัตินันท์
2555พฤติกรรมที่เหมาะสมของพระสงฆ์และรูปแบบในการใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจการพระพุทธศาสนาแทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่
2557พลวัตของการใช้ประโยชน์ผญาภาษิตในฐานะการเป็นเครื่องมือการขัดเกลาทางสังคมเทียนชัย สุริมาศ
2555พุทธพาณิชย์และไสยพาณิชย์ในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของไทย : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดนครปฐมภณกุล ภวคุณวรกิตติ์
2549ยาเสพติด : ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้วพินิจ ลาภธนานนท์
2547วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวพินิจ ลาภธนานนท์; เทรนเมอร์, ไมค์
2556วิถีปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมและปัจจัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพระสงฆ์ในแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมวัชรินทร์ ออละออ