Browsing by Author มานพ พงศทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 77 to 96 of 111 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อและขายบ้านมือสองในเขตบางกะปิสมถวิล แซ่ลี้
2537ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยของชาวเอเชียตะวันออก ที่ได้รับอนุญาตทำงานในเขตกรุงเทพมหานครวิเชียร วรรณะพาหุณ
2534ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดพักอาศัยของผู้มีรายได้สูงในเขตชั้นกลางถึงชั้นในของกรุงเทพมหานครถนอม อังคณะวัฒนา
2555ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาลวรศิลป์ ศรีสวัสดิ์
2547ปัญหาของผู้ซื้อบ้านมือสอง ผ่านบริษัทตัวแทนนายหน้า : กรณีศึกษา บริษัท ดรีมโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดกฤดิโชติ ทรัพย์มหศักดิ์
2547ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ในเขตห้วยขวางเมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อศักดิ์ มีสุข, 2519-
2549ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร กับโครงการบ้านบีโอไอภาณุ แสงดีจริง
2553พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนาพิมรา เสนาพลสิทธิ์
2545พฤติกรรมการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัดจารณี บุญยะพงศ์ไชย
2535พฤติกรรมและการยอมรับของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมระดับสูง ในกรุงเทพมหานครนันทิวัฒน์ พงษ์เจริญ
2549พฤติกรรมแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจจัดสรรที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่เขตบางบัวทองกษม ฉันทไกรวัฒน์
2544วิธีการประเมินราคาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดฐปนันท์ เอกอินทร์
2554ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกเช่าพื้นที่สำนักงานขนาดเล็กในเขตศูนย์กลางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครมนสา อัศวกาญจน์
2551สภาพการอยู่อาศัยของพนักงานประจำรถโดยสารที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)บวรศักดิ์ อัศวดิตถ์
2539สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนครจักรภพ กาบทอง
2539สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์อลงกรณ์ ทวีรักษา
2539สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้างประสาร ศรีศุภชัยยา
2554สินค้าทดแทนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางทำเลหลักสี่ กรุงเทพมหานครนิคม หอมยืน
2540อยู่อาศัยของแรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยานันทวัน กนกอุดม
2536อาคารชุดพักอาศัยแนวราบในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาด้านทัศนคติ กฎหมาย และรูปแบบทวี ธรรมกุลกระจ่าง