Browsing by Author มาโนช โลหเตปานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 9 to 28 of 40 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเตรียมการจัดหาอากาศยาน กองทัพอากาศอดิศักดิ์ นันทวิศาล
2551การประยุกต์ใช้การประมูลเชิงจัดกลุ่มในการจัดหาการบริการขนส่งในประเทศไทยพิศิษฏ์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์
2551การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนและผังคุณค่าโดยการจำลองสถานการณ์ในการผลิตยางรถยนต์อุบลวรรณ อ้นโต
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนและผังสายธารคุณค่าในการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์โสภิตา ศิลาอ่อน
2551การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในธุรกิจซื้อมาขายไปอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์
2557การประยุกต์ใช้แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างธันวา แก้วเกษ
2550การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเส้นทางขนส่งสำหรับร้านค้าสะดวกซื้ออัครพล เนื่องฤทธิ์
2555การพัฒนากรอบรูปแบบความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนแบบไม่เต็มคันพีรนุช ชูวิทย์สกุลเลิศ
2558การพัฒนาการจัดตารางเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของสายการบินสุปรีชญา บุญมาก
2555การพัฒนาระบบการหาตำแหน่งวัตถุด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยใช้โปรโตคอลซิกบีจุฑาทิพย์ เจริญชาศรี
2557การพัฒนาแผนสำหรับการคัดเลือกตำแหน่งคลังบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยลภน เกศชัยกุลรัตน์
2551การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ ของกระบวนการเบิกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกเบญจพล ประจง
2553การวางแผนการควบรวมสินค้าและจองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับตัวแทนรับส่งสินค้าทางทะเลปกรณ์ รัตนสุวรรณ
2551การวิเคราะห์รูปแบบโซ่อุปทานสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสุขุมาภรณ์ สิทธิมงคลชัย
2554การออกแบบระบบสนับสนุนการวางแผนจัดรถรับขยะรีไซเคิลธิดา พงศ์สุธรรม
2550การเประเมินเชิงเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติการการขนส่งแบบเต็มคันชนิดปกติและชนิดการเดินรถต่อเนื่องธัชนันท์ โล่ห์สถาพรพิพิธ
2553การเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าของอะไหล่ยานยนต์โดยใช้กระบวนลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์น้ำฝน พุฒิสันติกุล
2557การใช้วิธีผ่อนคลายแบบลากรางจ์ร่วมกับวิธีทางพันธุกรรมในการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางและสินค้าคงคลังศรัณย์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
2552ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการบรรจุกล่องหลายมิติเข้าตู้คอนเทนเนอร์ปิยธิดา สุวรรณสันติสุข
2549ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการรับและส่งสินค้าแบบเต็มความจุที่มีจุดรับสินค้าหลายแห่งวันชนะ วชิรวัฒนะธำรง