Browsing by Author มาโนช โลหเตปานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019WAREHOUSE LAYOUT DESIGN FOR A METAL CONDUIT MANUFACTURER-
2552การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศไทยอัญมณี ทะเสนฮด
2552การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์กฤษฎา โอภาสพงศ์
2553การจัดตารางเดินเรือขนส่งสินค้าเทกองภายใต้เงื่อนไขความคับคั่งบริเวณท่าเรือวิรุฬ กองเสริมทรัพย์
2551การจัดสรรช่องจอดรถบรรทุกในระบบปฏิบัติการแบบมิลค์รันศรีมนตรี ดีวิชา
2558การจัดสรรพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการปฏิบัติการภัยพิบัติ กรณีศึกษา สภากาชาดไทยพุธิตา เดชสูงเนิน
2553การจัดสรรระวางการขนส่งสินค้าเพื่อจัดการรายได้สำหรับสายเรือคอนเทนเนอร์ขจาริน โตรักตระกูล
2557การจัดเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและควบรวมสินค้าธนัท รุ่งวาณิชสุขานนท์
2556การจัดเส้นทางและกำหนดระดับสินค้าคงคลังในการเดินเรือแบบหลายช่องบรรจุนวคุณ พิมพ์ทิมานนท์
2551การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเตรียมการจัดหาอากาศยาน กองทัพอากาศอดิศักดิ์ นันทวิศาล
2551การประยุกต์ใช้การประมูลเชิงจัดกลุ่มในการจัดหาการบริการขนส่งในประเทศไทยพิศิษฏ์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์
2551การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนและผังคุณค่าโดยการจำลองสถานการณ์ในการผลิตยางรถยนต์อุบลวรรณ อ้นโต
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนและผังสายธารคุณค่าในการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์โสภิตา ศิลาอ่อน
2551การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในธุรกิจซื้อมาขายไปอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์
2557การประยุกต์ใช้แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างธันวา แก้วเกษ
2550การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเส้นทางขนส่งสำหรับร้านค้าสะดวกซื้ออัครพล เนื่องฤทธิ์
2555การพัฒนากรอบรูปแบบความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนแบบไม่เต็มคันพีรนุช ชูวิทย์สกุลเลิศ
2558การพัฒนาการจัดตารางเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของสายการบินสุปรีชญา บุญมาก
2555การพัฒนาระบบการหาตำแหน่งวัตถุด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยใช้โปรโตคอลซิกบีจุฑาทิพย์ เจริญชาศรี
2557การพัฒนาแผนสำหรับการคัดเลือกตำแหน่งคลังบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยลภน เกศชัยกุลรัตน์