Browsing by Author วิทย์ สุนทรนันท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การกำจัดสีด้วยโอโซนจากสารละลายลิกนินในท่อแนวระนาบรวิศ เจี่ยสกุล
2548การดูดซับน้ำของแผ่นหนัง และความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในหนังกับคุณสมบัติการพับงอณัชพล เจียรสำราญ
2546การถ่ายเทโอโซนจากวัฎภาคก๊าซไปยังวัฎภาคน้ำในท่อแนวระนาบกฤษฏิ์ ลิลิตการตกุล
2548การนำกลับคืนของโพลีอีเทอร์โพลีออลชนิดนุ่มที่คงค้างในเครื่องกรองแบบใบทองใบ อุดหนุน
2550การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด : รายงานการวิจัยวิทย์ สุนทรนันท์
2548การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด : รายงานผลการวิจัยวิทย์ สุนทรนันท์
2549การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด : รายงานผลการวิจัยวิทย์ สุนทรนันท์
2545การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนในชั้นวัสดุทนไฟพูนศักดิ์ บุญรอด, 2518-
2545การศึกษาการตกตะกอนร่วมของแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออน ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไชยนันต์ แท่งทอง, 2523
2544การศึกษาผลของออกซิเจนที่ละลายต่อการเปลี่ยนโซเดียมซัลเฟตเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดซัลฟูริกด้วยเทคนิคอิเล็กโทรไลซิสวรณี ตันกิติยานนท์
2543การศึกษาเทคนิคใหม่ในการเปลี่ยนโซเดียมซัลเฟตเป็น โซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดซัลฟุริกด้วยเทคนิคอิเล็กโตรไลซิสวิทย์ สุนทรนันท์
2544การแยกสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคีลออกจากไวท์มิเนอรัลออยล์ด้วยการออกซิเดชันและไฮโดรไลซิสนฤมล เจริญตรา
2543ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชันและปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของน้ำมันเปลื่อกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มโน ลิ่มวรพันธุ์
2550ผลของขนาดใบกวนต่อการแขวนลอยของอนุภาควรินทร์ บุญแม้น
2546ผลของความดันในถังอัดความดันต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดตะกอนขั้นต้นโดยใช้การลอยตัวด้วยอากาศละลายสำหรับน้ำเสียโรงงานอิเล็กทรอนิกส์สุธิดา ตีระธัญญา
2545ผลของความเร็วรอบในการกวนต่อสมบัติของอะคริลิค-สไตรีนโคพอลิเมอร์อิมัลชันสัชญา เบญจกุล, 2516-
2548ผลของอุณหภูมิและค่า pH ของการสังเคราะห์กาวยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีต่อระยะเวลาแข็งตัวของกาวพรเทพ วิชยสุนันท์
2548ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการตกตะกอนร่วมของ แคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนในรูปของ แคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จุฑามาศ โชติพานิช
2545รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาวพัชรา ภูผา, 2518-
2549อิทธิพลของม่านอากาศต่อการถ่ายเทความร้อนในเตาเผาจัตุรงค์ ชะฎิล