Browsing by Author วิลาสินี พิพิธกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 15 to 28 of 28 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2548นักข่าว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไร้สัญชาติบัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ
2548นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์นการณิก ยิ้มพัฒน์
2547นิตยสารผู้ชายกับกระบวนการสร้างความเป็นชายแบบ "เมโทรเซ็กส์ชวล"วรรณาภรณ์ สุขมาก, 2522-
2537บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสื่อสารเรื่อง ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม กรณี มลพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางวิลาสินี พิพิธกุล
2547ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยมณัฐกานต์ คูสมิทธิ์
2544วาทกรรมการสร้างความจริงเชิงรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ในคดีปกปิดทรัพย์สินของ ทักษิณ ชินวัตรสุกัญญา ตรีทิเพนทร์
2544วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร นู้ดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ "มติชน"อวยชัย สังสนา, 2509-
2549วาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นในหนังสือพิมพ์และการตีความของผู้ถูกสร้างสุภาพรรณ ศรีสุข
2547วาทกรรมในการนำเสนอข่าวชุมชนกรณีความขัดแย้งเรื่องที่ดิน ที่จังหวัดลำพูน เปรียบเทียบระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับสำนักข่าวประชาธรรมนันทพร ผลอนันต์
2547วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยสุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, 2520-
2545สตรีกับการถูกทำให้เป็นเหยื่อในหนังสือพิมพ์และชีวิตหลังผ่านพ้นมนทกานติ์ เชื่อมชิต
2544เนื้อหาคอลัมน์วิพากษ์สื่อในมติชนสุดสัปดาห์และสยามรัฐสัดาห์วิจารณ์ยุทธนา วงศ์วีระโยธิน, 2517-
2546โครงการ เพศและการสื่อสารในสังคมไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิลาสินี พิพิธกุล; กิตติ กันภัย
2549โครงสร้าง ระบบ และไวยากรณ์ของหนังสือพิมพ์ธาม เชื้อสถาปนศิริ