Browsing by Author วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กรอบสำหรับพัฒนาการนำ BIM ไปปฏิบัติเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลความสมบูรณ์ขององค์กรสำหรับเจ้าของโครงการก่อสร้างสราวุธ ลีลเดชกุล
2555การจัดการเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้างธิรนันท์ มงคลทิพย์วาที
2549การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสื่องในโครงการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดินสมบัติ พงษ์มี
2554การจัดสรรความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเบญจพล พินิจการวัฒน์กุล
2549การจัดสรรความเสี่ยงในสัญญาจ้างก่อสร้างอุโมงค์ด้วยเครื่องขุดเจาะสุดารัตน์ ชูถม
2550การบริหารกิจการร่วมค้างานก่อสร้างในประเทศไทยอภิชาต ประสิทธิ์สม
2552การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ; นพดล จอกแก้ว
2548การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์สำหรับวางแผนโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรัฐพงษ์ ศรุติรัตนวรกุล
2556การพัฒนาแผนภาพกระบวนการทำงานและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศสำหรับโครงการอาคารเขียวปิยะภัทร์ ศรีสันเทียะ
2552การระบุข้อจำกัดของสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้างภาครัฐและกรณีศึกษาการปรับปรุงสัญญาอภิชาติ นิมิตสถาพร
2553การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การประกันภัยก่อสร้างวินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ
2549การวิเคราะห์กระบวนการจัดการชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้กรณีศึกษาณัฐวุฒิ ถนอมพวงเสรี
2551การวิเคราะห์มาตรการตอบสนองความเสี่ยงของผู้รับจ้างก่อสร้างในโครงการอุโมงค์ภูริตา หรินทจินดา
2554การออกแบบระบบจัดการสารสนเทศสำหรับการพัฒนาโครงการอาคารเขียวธนากร ธเนศธนาธร
2558บูรณาการแนวคิดการจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) กับกระบวนการออกแบบอาคารกนกวรรณ เรืองปิ่น
2550ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
2549ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ
2557ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกระบวนการผลิตและติดตั้งผนังอาคารวีรชัย ลิ้มมณฑล
2549ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินรัตนชาติ ตันเจริญ
2559รูปแบบการนำ BIM ไปปฏิบัติในองค์กรด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างนนทวัตร กมลวัชรชัย