Browsing by Author ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 8 of 8 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2549บทบาทผู้นำกับการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในทัศนะของสมาชิกกลุ่ม : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีสุธาวรรณ เทพอารักษ์
2549ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาป่าชายเลนเขตบางขุนเทียนคนางค์ จิรภัตตานนท์
2541ผลกระทบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อการจ้างงาน กรณีศึกษาการพัฒนากำลังคนเพื่อความสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: รายงานผลการวิจัยศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2549โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ศิริเชษฐ์ สังขะมาน