Browsing by Author สมเชาว์ เนตรประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 31 of 31 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมในภาพในหนังสือการ์ตูนกับพื้นฐานวัฒนธรรม ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์
2543ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวศยามล วงศ์สุวัฒน์, 2514-
2524ปัญหาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ในโรงเรียนโครงการฝึกสอนวิทยาลัยครูเชียงรายประวิทย์ อัตโสภณ
2527ผลของการเพิ่มคำชี้นำที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสุเมธ อิ่มศักดิ์วาสนา
2539ผลของประเภทตัวชี้นำในหนังสือการ์ตูนเรื่องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สุชาติ วัฒนไพโรจน์รัตน์
2527รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา : รายงานการวิจัยสำลี ทองธิว; สมเชาว์ เนตรประเสริฐ; สมพงษ์ จิตระดับ
2539สภาพ ปัญหา และ ความต้องการสื่อการสอนวิชาดนตรีของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเสน่ห์ บุญช่วย
2539สภาพความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยธวัชชัย ชาญวิทยากุล
2538สีและขนาดของตัวอักษรบนสีพื้นที่มีต่อความเข้าใจ ในการอ่านบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปวีณา ธิติวรนันท์
2533สื่อการสอนชนิดเอกสารประกอบคำบรรยายแนวใหม่สมเชาว์ เนตรประเสริฐ
2523เทคนิคการใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะประกอบการสอนสมเชาว์ เนตรประเสริฐ