Browsing by Author สมเชาว์ เนตรประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การนำเสนอรูปแบบศูนย์วิทยบริการ สำหรับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
2544การนำเสนอรูปแบบศูนย์สื่อการศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอดสุรีย์พร ท้วมทอง
2535การวิเคราะห์รูปแบบวารสารวิชาการสาขาครุศึกษาของมหาวิทยาลัยชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
2539การศึกษาขนาดของตัวอักษรสีบนพื้นสีที่เหมาะสมบนจอฉายนวลจันทร์ เสมาขันธ์
2539การศึกษาสภาพ ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพ ของพัฒนากรสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุรีบังอร จงสมจิตต์
2525การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบกราฟิคหนังสือแบบเรียนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างสำนักพิมพ์รัฐบาลและเอกชนชัยรัตน์ ชลวิถี
2523การสร้างชุดการสอนรายบุคคลเรื่อง "สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ" สำหรับการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทยนิรมล จิตทักษะ
2525การสร้างชุดการสอนวิชา "วิธีการศึกษาในมหาวิทยาลัย 1"กัณหา ฉวีวรรณ
2524การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐมเพ็ญศรี สร้อยเพชร
2524การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "คำที่เป็นคำถาม" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งรุจา เถาวงศ์
2518การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาความประพฤตินักเรียนสมเชาว์ เนตรประเสริฐ
2540การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสุชาดา เต่งตระกูล
2530การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนแบบโปรแกรมเทปโทรทัศน์ กับกลุ่มที่สอนโดยครูสุภักดิ์ วิศวธีรานนท์
2539การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย "วิชาไฟฟ้า" ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตสุเมธ หัตถา
2528การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในหน่วยการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน กับวิธีสอนตามแผนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการชวลี เชื่อมทอง
2524การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครศักดิ์ดา ชูศรี
2538ความคิดเห็นของวิทยากรต่อวิธีการและสื่อในการฝึกอบรมเยาวชนด้านเจตคติต่อเรื่องเอดส์รัชนีย์ ปริกขนานนท์
2538ความรู้และความพึงพอใจที่ได้จากการชมวีดิทัศน์แบบละคร และแบบสารคดีเรื่องเอดส์ของผู้มาฝากครรภ์ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1ศิริใจ นิพพิทา
2541ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกกัญญาทิพ พวงจำปา
2539ปฏิสัมพันธ์ของแบบการคิดและชนิดของมุมกล้อง ในการสาธิตการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีบุญเสริม เนตรเก่ง