Browsing by Author สุกัญญา โฆวิไลกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 58 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบท เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาวิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล
2550การพัฒนารูปแบบและกลไกความร่วมมือในการจัดกลุ่มทางวิชาการด้านศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรมขนบพร วัฒนสุขชัย
2550การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยสุกัญญา โฆวิไลกูล; สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม; อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
2552การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบพหุมิติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชัยวิชิต เชียรชนะ
2543การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
2549การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติ ของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาฤตินันท์ สมุทร์ทัย
2526การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเช้า สิทธิชัย
2532การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเรียง เฮงเจริญ
2528การวิเคราะห์งานส่งเสริมการผลิตตำราในมหาวิทยาลัยพวงปราง เพ็ญศรี
2533การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทิศทางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังสอาดองค์ อุตระ
2527การวิเคราะห์ลักษณะห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณีจิราพันธ์ วรินทรเวช
2527การวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารสถานศึกษาพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานครเปรมวดี คฤหเดช
2533การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวัชรี อินทรวิจิตร
2538การวิเคราะห์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาของวิทยาลัยครูเทพสตรีศราวุธ เสียงแจ่ม
2540การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี ระดับคณะในมหาวิทยาลัยของรัฐสุพัฒตรา เชยชุ่ม
2538การศึกษาบทบาทของหัวหน้าภาควิชาในสหวิทยาลัยทักษิณโสภา ปุ่นสุวรรณ
2542การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเบ็ญจวรรณ บุษปวนิช
2539การศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลางจรูญ ถาวรจักร์
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคเหนือบุญเลิศ กลางใจ