Browsing by Author สุกัญญา โฆวิไลกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 27 to 46 of 58 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเช้า สิทธิชัย
2532การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเรียง เฮงเจริญ
2528การวิเคราะห์งานส่งเสริมการผลิตตำราในมหาวิทยาลัยพวงปราง เพ็ญศรี
2533การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทิศทางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังสอาดองค์ อุตระ
2527การวิเคราะห์ลักษณะห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณีจิราพันธ์ วรินทรเวช
2527การวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารสถานศึกษาพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานครเปรมวดี คฤหเดช
2533การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวัชรี อินทรวิจิตร
2538การวิเคราะห์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาของวิทยาลัยครูเทพสตรีศราวุธ เสียงแจ่ม
2540การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี ระดับคณะในมหาวิทยาลัยของรัฐสุพัฒตรา เชยชุ่ม
2538การศึกษาบทบาทของหัวหน้าภาควิชาในสหวิทยาลัยทักษิณโสภา ปุ่นสุวรรณ
2542การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเบ็ญจวรรณ บุษปวนิช
2539การศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลางจรูญ ถาวรจักร์
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคเหนือบุญเลิศ กลางใจ
2542การศึกษาโครงการคุรุทายาทระดับอุดมศึกษาสำหรับสอนในสถาบันราชภัฏนวรัตน์ สมนาม
2538การศึกษาโปรแกรมการผลิตมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงามตา ตันนุกูล
2547การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏนิตยา พรหมวนิช, 2503-
2547การสืบสอบลักษณะการคิดวิจารณญาณตามหลักโยนิโสมนสิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏผ่องลักษม์ จิตต์การุญ, 2493-
2528ความคิดเห็นของครูประจำการเกี่ยวกับรายการเสริมความรู้วิชาชุดครูทางวิทยุไปรษณีย์ของกองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครูฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
2526ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าภาควิชากับบรรยากาศองค์การ ของภาควิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บุญสิทธิ์ บัวบาน