Browsing by Author สุกัญญา โฆวิไลกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 33 to 52 of 58 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวัชรี อินทรวิจิตร
2538การวิเคราะห์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาของวิทยาลัยครูเทพสตรีศราวุธ เสียงแจ่ม
2540การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี ระดับคณะในมหาวิทยาลัยของรัฐสุพัฒตรา เชยชุ่ม
2538การศึกษาบทบาทของหัวหน้าภาควิชาในสหวิทยาลัยทักษิณโสภา ปุ่นสุวรรณ
2542การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเบ็ญจวรรณ บุษปวนิช
2539การศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลางจรูญ ถาวรจักร์
2523การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคเหนือบุญเลิศ กลางใจ
2542การศึกษาโครงการคุรุทายาทระดับอุดมศึกษาสำหรับสอนในสถาบันราชภัฏนวรัตน์ สมนาม
2538การศึกษาโปรแกรมการผลิตมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงามตา ตันนุกูล
2547การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏนิตยา พรหมวนิช, 2503-
2547การสืบสอบลักษณะการคิดวิจารณญาณตามหลักโยนิโสมนสิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏผ่องลักษม์ จิตต์การุญ, 2493-
2528ความคิดเห็นของครูประจำการเกี่ยวกับรายการเสริมความรู้วิชาชุดครูทางวิทยุไปรษณีย์ของกองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครูฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
2526ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าภาควิชากับบรรยากาศองค์การ ของภาควิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บุญสิทธิ์ บัวบาน
2527บทบาทของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนศิริชัย อิสสระโชติ
2532บทบาทของทบวงมหาวิทยาลัยต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ
2527บทบาทของอาจารย์วิทยาลัยครูในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อการพัฒนาชนบทชัยวัฒน์ บุณฑริก
2553พัฒนาการและแนวโน้มของบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
2537ภาระงานของอาจารย์วิทยาลัยครู : การศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีไพฑูรย์ ปุ่นสุวรรณ
2537ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชามณฑป ไชยชิต