Browsing by Author สุกัญญา โฆวิไลกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 50 to 59 of 59 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2553พัฒนาการและแนวโน้มของบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
2537ภาระงานของอาจารย์วิทยาลัยครู : การศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีไพฑูรย์ ปุ่นสุวรรณ
2537ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชามณฑป ไชยชิต
2557รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานสายอาชีพท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนธนาศิริ ชะระอ่ำ
2544รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับ ในการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาสุทธศรี วงษ์สมาน
2526ลักษณะในการเป็นผู้นำชุมชนของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ ตามการรับรุ้ของตนเองอาภรณ์ กาฬแก้ว
2527สถาพการวิจัยและความต้องการในการทำงานวิจัยของอาจารย์ วิทยาลัยครูกลุ่มภาคกลางไพโรจน์ แสงจันทร์
2537สภาพการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงสาขาเกษตรกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณี วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานีอธิปไตย โพแตง
2533องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา : การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณสายวรุณ บุญคง
2532แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาของสหวิทยาลัยพุทธชินราชอภิวันท์ ชาญวิชัย