Browsing by Author สุกัญญา โฆวิไลกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, 2504-
2550การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียนสิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
2533การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจุฑา วิริยะ
2528การจัดกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครธีรพงศ์ ประสงค์ลาภ
2534การติดตามผลครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประนอม ภูมิรัตนจรินทร์
2535การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศชัยยุทธ มาลารัตน์
2531การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมหมาย สุระชัย
2542การนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนฤมล ขันสัมฤทธิ์
2540การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
2553การพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์
2546การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการของนักศึกษาประเสริฐ ภู่เงิน
2547การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสำราญ บุญเจริญ, 2498-
2547การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐประดิษฐ์ อารยะการกุล, 2506-
2550การพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
2550การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศิลศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทยอริยพร คุโรดะ
2554การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
2549การพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยเทคนิคดุลยภาพเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพสำหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนิชดา สารถวัลย์แพศย์
2538การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์การสำหรับวิทยาลัยครูอาภรณ์ เจียมไชยศรี
2542การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยใช้พอร์ทโฟลิโอธนพร แย้มสุดา
2547การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจุฑาทิพย์ ภารพบ, 2505