Browsing by Author สุดาพร ลักษณียนาวิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 18 to 37 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การศึกษาเปรียบเทียบต่างของระบบเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการวิเคราะห์ข้อผิดในการออกเสียงศัพท์แพทย์หลายพยางค์ในภาษาอังกฤษนิตยา วัยโรจนวงศ์
2545การสังเคราะห์พยางค์เสียงหนักและพยางค์เสียงเบาในภาษาไทยนัฐพล พานสมบัติ, 2520-
2541การสังเคราะห์เสียงวรรณยุกต์และสระในพยางค์เปิดภาษาไทย โดยใช้หน่วยเสียงอนุภาคเอกพล อนุสุเรนทร์
2547การออกเสียง /l/ ท้ายคำภาษาอังกฤษในบริบทภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้พูดคนไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกันสุชาดา เสริฐธิกุล, 2522-
2547การออกเสียงและการรับรู้สระเดี่ยวภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกันเพ็ญสินี กิจค้า
2529การแปรของ ร และ ล ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ตามวัจนลีลา : การศึกษาการออกเสียงของผู้ประกาศข่าว ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคเอฟ.เอ็ม. ในกรุงเทพมหานครแสงจันทร์ ตรียกูล
2545การแปรของการรับรู้เพศลักษณ์หญิงและเพศลักษณ์ชายในความหมายของคำกริยาและคำวิเศษณ์ในภาษาไทยตระหนักจิต ทองมี
2539การแปรของการออกเสียงพยัญชนะท้าย (tS, d3, S) ในคำภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิงไทยศรัญธร นิ่มไพบูลย์
2524การใช้ลักษณะทางสัทศาสตร์ของสระสูง ในการแบ่งเขตภาษาถิ่นในจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ตเจริญขวัญ ธรรมประดิษฐ์
2541ขั้นตอนการหาขอบเขตพยางค์สำหรับคำพูดต่อเนื่องภาษาไทยณัฏฐชา จิตติวรางกูล
2541ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษาเพชรรัตน์ มณฑา
2542ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เสียงพยัญชนะกักในภาษาไทยกับระดับความก้องในการเปล่งเสียงพยัญชนะกักในภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จิตราวดี สิงหนิยม
2546ความสัมพันธ์ระหว่างการสำเหนียกรู้ระบบเสียงกับสมิทธิภาพในการอ่านหนังสือ ของเด็กไทยกลุ่มอายุ 10 ปีปราจรีย์ แท่นทอง, 2513-
2546ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กปัญญาอ่อนระดับเรียนรู้ได้กับประสบการณ์วัจนปฏิสัมพันธ์นรพล อิ่มบริบูรณ์, 2521-
2554ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการระบุคำภาษาอังกฤษที่มีการกร่อนของเสียงสระในนักเรียนไทยเกศรา ตาลอิสาร
2543ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาป้อนเข้ากับสัมฤทธิผลของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเดชา เวศยาภรณ์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของการหยุดกับการจัดผลัดในการสนทนาภาษาไทยเสาวลักษณ์ เมืองแมน
2530คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยกัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว; สุดาพร ลักษณียนาวิน; ผ่องพรรณ ลวนานนท์
2532จังหวะและทำนองในเพลงฉ่อยและลำตัดวัฒนะ บุญจับ
2540บทบาทของประโยคคำถามในมาตุภาษาไทย : การศึกษาเชิงพัฒนาการต่อเนื่องสุธาสินี สิทธิเกษร