Browsing by Author สุดาพร ลักษณียนาวิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 46 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การใช้ลักษณะทางสัทศาสตร์ของสระสูง ในการแบ่งเขตภาษาถิ่นในจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ตเจริญขวัญ ธรรมประดิษฐ์
2541ขั้นตอนการหาขอบเขตพยางค์สำหรับคำพูดต่อเนื่องภาษาไทยณัฏฐชา จิตติวรางกูล
2541ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษาเพชรรัตน์ มณฑา
2542ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เสียงพยัญชนะกักในภาษาไทยกับระดับความก้องในการเปล่งเสียงพยัญชนะกักในภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จิตราวดี สิงหนิยม
2546ความสัมพันธ์ระหว่างการสำเหนียกรู้ระบบเสียงกับสมิทธิภาพในการอ่านหนังสือ ของเด็กไทยกลุ่มอายุ 10 ปีปราจรีย์ แท่นทอง, 2513-
2546ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กปัญญาอ่อนระดับเรียนรู้ได้กับประสบการณ์วัจนปฏิสัมพันธ์นรพล อิ่มบริบูรณ์, 2521-
2554ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการระบุคำภาษาอังกฤษที่มีการกร่อนของเสียงสระในนักเรียนไทยเกศรา ตาลอิสาร
2543ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาป้อนเข้ากับสัมฤทธิผลของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเดชา เวศยาภรณ์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของการหยุดกับการจัดผลัดในการสนทนาภาษาไทยเสาวลักษณ์ เมืองแมน
2530คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยกัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว; สุดาพร ลักษณียนาวิน; ผ่องพรรณ ลวนานนท์
2532จังหวะและทำนองในเพลงฉ่อยและลำตัดวัฒนะ บุญจับ
2540บทบาทของประโยคคำถามในมาตุภาษาไทย : การศึกษาเชิงพัฒนาการต่อเนื่องสุธาสินี สิทธิเกษร
2549ผลของการใช้แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศแบบใช้คำศัพท์เป็นหลัก ต่อความสามารถในการใช้ภาษาทั่วไปและความสามารถในการใช้คำศัพท์ ของผู้เรียนอรุณี อรุณเรือง
2545พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็กไทยในการเล่าเรื่องนิรัติศัย กระจายเกียร
2539ภาษาที่ใช้พูดกับทารกในภาษาไทยกรองกาญจน์ ขาวหนู
2542ระบบการรู้จำผู้พูด : การบ่งชี้ผู้พูดแบบขึ้นกับบทคำพูดศวิต กาสุริยะ
2539ระบบการสะกดคำในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกรมวิชาการกมลวดี ศิริกาญจนพงศ์
2550ระบบความหมายของคำในภาษาไทยของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยินวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
2528ระบบพยางค์หนักเบาของคำหลายพยางค์ในภาษาไทยสุกัลยา สุรินทร์ไพบูลย์
2544ระบบรู้จำคำเรียกพยัญชนะไทย : การศึกษาการวัดลักษณะสำคัญแบบต่างๆอุมาวสี ทาทอง