Browsing by Author สุดาพร ลักษณียนาวิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 36 to 46 of 46 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2540บทบาทของประโยคคำถามในมาตุภาษาไทย : การศึกษาเชิงพัฒนาการต่อเนื่องสุธาสินี สิทธิเกษร
2549ผลของการใช้แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศแบบใช้คำศัพท์เป็นหลัก ต่อความสามารถในการใช้ภาษาทั่วไปและความสามารถในการใช้คำศัพท์ ของผู้เรียนอรุณี อรุณเรือง
2545พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็กไทยในการเล่าเรื่องนิรัติศัย กระจายเกียร
2539ภาษาที่ใช้พูดกับทารกในภาษาไทยกรองกาญจน์ ขาวหนู
2542ระบบการรู้จำผู้พูด : การบ่งชี้ผู้พูดแบบขึ้นกับบทคำพูดศวิต กาสุริยะ
2539ระบบการสะกดคำในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกรมวิชาการกมลวดี ศิริกาญจนพงศ์
2550ระบบความหมายของคำในภาษาไทยของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยินวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
2528ระบบพยางค์หนักเบาของคำหลายพยางค์ในภาษาไทยสุกัลยา สุรินทร์ไพบูลย์
2544ระบบรู้จำคำเรียกพยัญชนะไทย : การศึกษาการวัดลักษณะสำคัญแบบต่างๆอุมาวสี ทาทอง
2541ลักษณะร่วมทางสัทศาสตร์ของคำลงท้ายในมาตุภาษาไทยอรวดี รุกขรังสฤษฏ์
2544วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษาสุดาพร ลักษณียนาวิน