Browsing by Author สุดาพร ลักษณียนาวิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การกระจายเชิงสถิติของหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในพยางค์ที่เป็นคำและส่วนประกอบของคำในภาษาไทยศศิธร หาญพานิช
2534การซ้ำคำในภาษาเมี่ยน-เย้าสุดจิตต์ วิชชุโรจน์
2554การตีความความกำกวมทางวากยสัมพันธ์ในประโยคภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนไทยที่มีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงและต่ำสุวิชา ถาวร
2540การรับรู้และการออกเสียงหนักเบาในคำภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิตปรัศนียา จารุสันต์
2541การรู้จำหน่วยเสียงสระภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเอกฤทธิ์ มณีน้อย
2540การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์กชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
2536การวิเคราะห์กลอนกลบทไทยด้วยระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์
2531การวิเคราะห์พยัญชนะกักในภาษาไทยเชิงกลสัทศาสตร์วิบูลย์ ธานสกุล
2539การศึกษากับการวิจัย : หนทางและวิถีทางในการพัฒนาประเทศสุดาพร ลักษณียนาวิน
2555การศึกษาความรู้อภิภาษาศาสตร์ของการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่นชลิดา งามวิโรจน์กิจ
2551การศึกษาความหมายของคำกริยาแสดงการกล่าวถ้อยในภาษาไทยโดยอิงบริบทปวลี บุญปก
2539การศึกษาภาพลักษณ์ของหญิงและชายจากคำกริยา และคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาไทยพิษณุ บางเขียว
2535การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงสวนศาสตร์ของสระ_ี,-า,-ูในภาษาไทยและประโยชน์ในการบ่งชี้ผู้พูดวิสิทธิ์ ลีลาศิริวงศ์
2546การศึกษาลักษณะเชิงกลสัทศาสตร์ของคำเติมช่วงเงียบภาษาไทย ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งทางวากยสัมพันธ์ในบทพูดคนเดียวศุภกร พานิชกุล, 2521-
2532การศึกษาเปรียบต่างทำนองเสียงในภาษาอังกฤษและภาษาไทยทิพวัลย์ สังขะวัฒนะ
2554การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีและข้อผิดของนักเรียนไทย ที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างระดับกันในการสร้างคำภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายเทียบเท่ากับคำประสมในภาษาไทยพิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม
2527การศึกษาเปรียบเทียบต่างของระบบเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการวิเคราะห์ข้อผิดในการออกเสียงศัพท์แพทย์หลายพยางค์ในภาษาอังกฤษนิตยา วัยโรจนวงศ์
2545การสังเคราะห์พยางค์เสียงหนักและพยางค์เสียงเบาในภาษาไทยนัฐพล พานสมบัติ, 2520-
2541การสังเคราะห์เสียงวรรณยุกต์และสระในพยางค์เปิดภาษาไทย โดยใช้หน่วยเสียงอนุภาคเอกพล อนุสุเรนทร์
2547การออกเสียง /l/ ท้ายคำภาษาอังกฤษในบริบทภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้พูดคนไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกันสุชาดา เสริฐธิกุล, 2522-