Browsing by Author สุริยา วีรวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ประสบอุบัติเหตุ : กรณีศึกษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจสุนิตรา ภาคอินทรีย์
2549การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชกิ่งแก้ว บัวเพชร
2546การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอมรา พงศาพิชญ์; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน; กอบกุล สามัคคี; นภัส กอร์ดอน; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; สุริยา วีรวงศ์; ประโยชน์ เจริญสุข; นฤมล บรรจงจิตร์; นฤมล อรุโณทัย; อเนกพล เกื้อมา; จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี; พินิจ ลาภธนานนท์
2537การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; สุริยา วีรวงศ์; กอบกุล สามัคคี; สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์; พินิจ ลาภธนานนท์
2547ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นชุมพล อังควิศิษฐพันธ์
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานครพิชญ์สินี วาณิชพราหมณ์
2547ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร : ศึกษากรณีชุมชนเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุธิรา อินทร์พรหม, 2523-
2517"ลักษณะสมัยใหม่": การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนหมู่บ้าน กับชุมชนเมือง ภายในจังหวัดชลบุรีสุริยา วีรวงศ์
2544สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไขอดิศวร์ หลายชูไทย; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล; อุษณีย์ พึ่งปาน; อังกาบ กอศรีพร; รัตนา จารุเบญจ; กอบกุล สามัคคี; นิตยา กัทลีรดะพันธ์; สุริยา วีรวงศ์; อังคณา ชินเดช
2550องค์กรชุมชนที่มีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุจิรา วิจิตร