Browsing by Author สุวัฒนา ธาดานิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 94 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การศึกษาระบบชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร : ศึกษาด้วยวิธีการใช้ข้อมูลระดับ หมู่บ้าน เทศบาล และสุขาภิบาลศุภชัย เมืองรักษ์
2534การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดสระบุรีดวงพร อ้นสุวรรณ
2529การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครจันทิมา ฉัตรไชยสิทธิกูล
2530การศึกษารูปแบบการใช้ที่ดินชุมชนเมือง นครศรีธรรมราชสุโรจน์ สุทธิอาภา
2536การศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอำเภอปากเกร็ดจุรีรัตน์ นันทวนิช
2550การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวัฒนา ธาดานิติ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ
2548การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวัฒนา ธาดานิติ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ
2529การศึกษาศักยภาพของคลองเพื่อการแก้ไขปัญหาทางผังเมืองของกรุงเทพมหานครกิ่งเพชร ลีฬหาชีวะ
2539การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง เพื่อเป็นแนวทางวางแผนป้องกันอาชญากรรมในเขตชุมชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันสหรัฐ รัตนละออง
2523การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง (สระบุรี ลพบุรี)พิชิต แรกชำนาญ
2523การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง (สุพรรณบุรี นครปฐม)พรพจน์ สุขเกษม
2531การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง (ลพบุรี)จุฑามาตย์ นีลเซ่น
2526การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ชานเมือง ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียนอำพัน รุ่งวรรธนวงศ์
2534การศึกษาเพื่อวางแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง บริเวณเกาะพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีทางผังเมืองอิทธิพงศ์ ตันมณี
2535การศึกษาเพื่อวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ตาบอด : กรณีศึกษาเขตบางกะปิกิตติพล ประชากุล
2530การศึกษาเพื่อวางแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรี : พื้นที่กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญเพิ่มยศ เจริญวงศ์
2531การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครประภาพรรณ ม่วงไหมทอง
2529การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานครภัทรียา จิตเอื้ออารีย์
2526การศึกษาเพื่อวางแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)เกื้อกูล ทองน้อย
2528การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลกอาแว ผูหาดา