Browsing by Author สุวัฒนา ธาดานิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 35 to 54 of 94 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาเพื่อวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ตาบอด : กรณีศึกษาเขตบางกะปิกิตติพล ประชากุล
2530การศึกษาเพื่อวางแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรี : พื้นที่กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญเพิ่มยศ เจริญวงศ์
2531การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครประภาพรรณ ม่วงไหมทอง
2529การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานครภัทรียา จิตเอื้ออารีย์
2526การศึกษาเพื่อวางแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)เกื้อกูล ทองน้อย
2528การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลกอาแว ผูหาดา
2529การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาจังหวัดระนองปราณี เก้าเอี้ยน
2539การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ชุมชนเมืองลำปางสุกัญญา เอี่ยมชัย; นิจ หิญชีระนันทน์
2529การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเมืองพิษณุโลกชัยชนะ แสงสว่าง
2537การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดหาพื้นที่รองรับการรื้อย้ายชุมชน ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครวิชัย วิรัตกพันธ์
2529การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการสหกรณ์การเกษตร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่วรรณรินทร์ พัฒนะเอนก
2536การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนเมืองกำแพงเพชรศักดิ์ชัย สุวัตถิ
2546การเจริญเติบโตของเมืองและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน : กรณีศึกษาเมืองนครปฐมวรรณวรางค์ กฤตพุทธ
2542การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในย่านบางลำภู อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวธีระ เยี่ยงวิศวกูร
2529การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการตั้งถิ่นฐานบริเวณ อำเภอสองข้างถนนสายจันทบุรี-สระแก้วอัจฉรา เนียมสอน
2533การเสนอแนวทางการใช้ที่ดินสำหรับเขตชานเมืองเชียงใหม่วราพงศ์ นิลศิริ
2549การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนบุกรุกพื้นที่ในเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนคลองลำนุ่น กรุงเทพมหานครชมพูนุท พบสุข
2525คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)ปิยนาถ บุนนาค; ดวงพร นพคุณ; สุวัฒนา ธาดานิติ
2538ทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช 2535ชมขวัญ ชำนิประศาสน์
2551ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนอัมพวายานุมาศ สร้อยเสือ