Browsing by Author สุวัฒนา ธาดานิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 90 to 94 of 94 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2547แนวทางการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครทิพย์สุคนธ์ สุปิน
2536แนวทางพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางพลีเพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองด้านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมปรเมษฐ ขำเขียว
2526แนวทางพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแคล้ว ทองสม
2529โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์; สุวัฒนา ธาดานิติ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; วันชัย มีชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; อุทัย บุญประเสริฐ; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สุริชัย หวันแก้ว; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์; วุฒิชัย พรรณเชษฐ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ประธาน อารีพล; แสงสันต์ พานิช; ธเรศ ศรีสถิตย์; จรัส สุวรรณมาลา
2526โครงสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์ประกอบชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับตำบล : การศึกษากรณีตัวอย่างพรทิพย์ อมาตยกุล