Browsing by Author สุวัฒนา ธาดานิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 58 to 77 of 94 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลคมสัน เลขาวิจิตร
2549ปัจจัยที่มีผลต่อการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของนกแอ่นกินรังในลุ่มน้ำปากพนังสุรดี บุญญานุศาสน์
2550ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีเยาวภา จันทร์สอน
2546ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาททางด้านพาณิชยกรรมของย่านสำเพ็ง กรุงเทพมหานครกฤตพร ลาภพิมล, 2522-
2535ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของอุตสาหกรรม ในชุมชนเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครสิทธิศักดิ์ ปฐมวารี
2546ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอนอดิศร เรือลม
2549ผลกระทบของตลาดน้ำตลิ่งชันต่อชุมชนริมน้ำคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครศรัณยพงศ์ โชติวรรณ์
2533ผลกระทบของอุทกภัยปี 2531 ที่มีต่อพื้นที่พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว เมืองหาดใหญ่ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
2544รูปแบบการเดินทางของประชากรกลางวัน เข้าสู่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตสาทรสุกัญญา ชัยพงษ์
2544รูปแบบการเดินทางของผู้อยู่อาศัยชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาดวงกมล มณีเนตร
2537ลักษณะการบริหารและผลที่มีต่อการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
2538ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในกรุงเทพมหานคร ที่เอื้ออำนวยให้เกิดคดีอาชญกรรม : กรณีศึกษา เขตสถานีตำรวจนครบาลพญาไทชนะทิศ แก้วอัมพร
2543ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีศุภศรี คุปตระกูล
2548สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐมอำนาจ สังข์ศรีแก้ว
2552สภาพที่อยู่อาศัยกับความเป็นเครือญาติในชุมชนเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงครามลัดดาวัลย์ ตระกูลรัมย์
2534อิทธิพลของตลาดกลางสินค้าการเกษตรหัวอิฐต่อการขยายตัว ของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชอนวัช สุวรรณเดช
2543เปรียบเทียบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะแบบรวมและแบบกระจายของหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ใน กทม.ฆณฑชัย โรจนะสมิต
2549แนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเก่าลพบุรีอย่างยั่งยืนทศพล ชื่นอุปการนันท์
2543แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชสาทิศ สุขผ่องศรี
2540แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรางคณา วัฒโย