Browsing by Author สุวัฒนา ธาดานิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 66 to 85 of 94 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544รูปแบบการเดินทางของประชากรกลางวัน เข้าสู่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตสาทรสุกัญญา ชัยพงษ์
2544รูปแบบการเดินทางของผู้อยู่อาศัยชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาดวงกมล มณีเนตร
2537ลักษณะการบริหารและผลที่มีต่อการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
2538ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในกรุงเทพมหานคร ที่เอื้ออำนวยให้เกิดคดีอาชญกรรม : กรณีศึกษา เขตสถานีตำรวจนครบาลพญาไทชนะทิศ แก้วอัมพร
2543ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีศุภศรี คุปตระกูล
2548สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐมอำนาจ สังข์ศรีแก้ว
2552สภาพที่อยู่อาศัยกับความเป็นเครือญาติในชุมชนเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงครามลัดดาวัลย์ ตระกูลรัมย์
2534อิทธิพลของตลาดกลางสินค้าการเกษตรหัวอิฐต่อการขยายตัว ของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชอนวัช สุวรรณเดช
2543เปรียบเทียบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะแบบรวมและแบบกระจายของหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ใน กทม.ฆณฑชัย โรจนะสมิต
2549แนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเก่าลพบุรีอย่างยั่งยืนทศพล ชื่นอุปการนันท์
2543แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชสาทิศ สุขผ่องศรี
2540แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรางคณา วัฒโย
2544แนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐมประหยัด ตะคอนรัมย์
2540แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในย่านอุตสาหกรรมพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการขวัญชนก โชติช่วง
2539แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีสิทธิพล กุสุมอรัญญา
2542แนวทางการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำและทางบกตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครจิรังรัก ห้วยหงษ์ทอง
2537แนวทางการพัฒนาบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีวินัย ภูมิพิทักษ์กุล
2550แนวทางการพัฒนาย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานครวรี จิระรัตน์พันธ์
2527แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินของชุมชนเมืองในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาชุมชนเมืองยะลามนตรี ศักดิ์เมือง
2539แนวทางการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาจราจรด้วยการเปิดเขตเดินเท้าพิเศษ ในย่านถนนสีลม กรุงเทพมหานครชัชวาล วัฒนบรรจง