Browsing by Author สุวัฒนา ธาดานิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 95  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การบริหารจัดการชุมชนย่านถนนสายไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครกฤชภาพ แก้วจันดี
2551การปรับบทบาทและปัจจัยการอยู่รอดของร้านค้าโชห่วยเมื่อมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสกลนครเรวดี จักรเสน
2547การปรับปรุงฟื้นฟูตลาดริมน้ำเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดริมน้ำลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมธีระนุช มีอยู่เต็ม
2544การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงวิทยาภรณ์ จรัสด้วง
2557การพัฒนาชุมชนโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทราภิญญลัคน์ วีรภัทรรัตน์วรา
2544การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง : กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวมกรวิภา วิลาชัย
2539การวางแผนการใช้ที่ดินสุขาภิบาลปากน้ำ และพื้นที่ป่าชายเลนโดยรอบสุขาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดระนองสุพิศา จันจินา
2540การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง : กรณีศึกษาเขตมีนบุรีฐนิตา เสือป่า
2524การวางแผนพัฒนาชุมชนสะพานใหม่มาลี แม้นมินทร์
2529การศึกษาการสัญจรทางน้ำเพื่อการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครโสภาพรรณ ปานชุ่มจิตร์
2530การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตชานเมืองชั้นนอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะเขตหนองจอกชัชย์ ปลอดดี
2538การศึกษาความต้องการลักษณะที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้าของคนรุ่นใหม่ ในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิดประทีป จารุวิริยะรุ่ง
2531การศึกษาความสามารถในการต้านทานการบุกรุกของพื้นที่เมือง ที่มีต่อพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครรังสรรค์ นันทกาวงศ์
2529การศึกษาความเหมาะสมของขอบเขตจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหารเสน่ห์ นิยมไทย
2534การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ : กรณีศึกษา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ปรเมศวร์ พรหมบุตร
2532การศึกษาผลกระทบของสะพานติณสูลานนท์ ที่มีต่อการใช้ที่ดินบนถนนเกาะยอและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดสงขลาอัญชลี ตันวานิช
2531การศึกษาผลกระทบจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการชลประทาน พิษณุโลกไพรัช โตสวัสดิ์
2525การศึกษาผลกระทบโครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนครสุทธิจิตต์ จินตยานนท์
2525การศึกษาผลกระทบโครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนครสุทธิจิตต์ จินตยานนท์
2537การศึกษาพัฒนาการอุตสาหกรรมในครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโกมุท เสืองามเอี่ยม