Browsing by Author อมรา พงศาพิชญ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 33 to 52 of 56 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ผีปะกำ : คติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวไทย-กวย (ส่วย) เลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์สมหมาย ชินนาค
2521ผู้นำของใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
2553ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพฮาฟิสสา สาและ
2545พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสานจิตรกร เอมพันธ์
2549พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล
2529พิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่งวาสนา อรุณกิจ
2538พิธีชิงเปรต : ประเพณีเทศกาลเดือนสิบในภาคใต้ทรงสิริ วิชิรานนท์
2532ภูมิหลังของนักการเมืองสตรีกับการเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศอภิชัย เจนธีรวงศ์
2544ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : การสังเคราะห์ภาพรวมองค์กรกองทุนเพื่อการพัฒนา : รายงานฉบับหลักอมรา พงศาพิชญ์; เบ็ญจมาศ ศิริภัทร; นาถฤดี นาครวาจา; สังคม คุณคณากรสกุล; จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร; ประภาส แสนสิงห์; อุทัย ดุลยเกษม; บัณฑร อ่อนดำ
2545รูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนไทยเชื้อสายมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนพดล ฐิติพงษ์พานิช
2519ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบทจังหวัดชลบุรีปรีชา อุปโยคิน
2547วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐมพุทธิมน ศิงฆมานันท์
2543วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมืองธนภูมิ อติเวทิน
2527สถานภาพและบทบาทของแม่ชีในสังคมไทย : ศึกษากรณีวัดสร้อยทองสุขใจ พุทธวิเศษ
2529สภาพความเป็นอยู่และความต้องการที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเลละเอียด กิตติยานันท์
2544สัญลักษณ์พระสยามเทวาธิราช การวิเคราะห์และตีความหมายเชิงมานุษยวิทยาวีระศักดิ์ จารุโณปถัมภ์
2535หมอธรรมกับการรักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านสมใจ ศรีหล้า
2546องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยอมรา พงศาพิชญ์; จันทิมา ไทรงาม; ฉวีวรรณ สายบัว; นิตยา กัทลีรดะพันธุ์; สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์; ประภาพร ชินวงศ์; จิรวรรณ บรรเทาทุกข์; สรพงษ์ วิชัยดิษฐ์; ฐิติวรดา สิงห์สุขศรี; กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์; จุฑารัตน์ ไพศาลโรจนรัตน์; พอเนตร พึ่งหลวง
2545อิทธิพลของนักคิดสำนักโครงสร้างนิยมสายฝรั่งเศสที่มีต่อมานุษยวิทยาไทยดุษฎี ยิ้มน้อย
2536อุดมการณ์ทุนนิยมและผลกระทบต่อชาวนาในหมู่บ้านภาคกลางของไทย : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านหนองผักชีเหนือ จังหวัดสระบุรีกิตติพงษ์ เกษมพงษ์