Browsing by Author อมรา พงศาพิชญ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 56 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2521ครอบครัวและเครือญาติในเคหะชุมชนคลองจั่นดวงทิพย์ เรืองสุริยะพงศ์
2529ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของเด็กกำพร้าวิมล หาญตระกูล
2551ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริงจตุรวิทย์ ทองเมือง
2521ทัศนคติของนักศึกษาธรรมศาสตร์ต่อพุทธศาสนาและพระสงฆ์สุดาวดี คุณวัฒน์
2549ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้สายสวาท ปัจวิทย์
2526บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตรอมรา พงศาพิชญ์; กิตติ ชมเชย; กฤช เอื้อวงศ์; สมศักดิ์ คณาคำ; ประทีป ปานนิล; นิติ ภวัครพันธุ์; จันทร์ชม จินตยานนท์
2519บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านวังไผ่ และหมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาทเสาวลักษณ์ ขำนิล
2535ปัจจัยของการเข้าร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดอัมพวัน ตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีเอื้อมทิพย์ คงเพ็ชร
2520ผลของการออกไปทำงานนอกบ้านของภรรยาที่มีต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวนภาภรณ์ หะวานนท์
2539ผีปะกำ : คติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวไทย-กวย (ส่วย) เลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์สมหมาย ชินนาค
2521ผู้นำของใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
2553ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพฮาฟิสสา สาและ
2545พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสานจิตรกร เอมพันธ์
2549พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล
2529พิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่งวาสนา อรุณกิจ
2538พิธีชิงเปรต : ประเพณีเทศกาลเดือนสิบในภาคใต้ทรงสิริ วิชิรานนท์
2532ภูมิหลังของนักการเมืองสตรีกับการเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศอภิชัย เจนธีรวงศ์
2544ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : การสังเคราะห์ภาพรวมองค์กรกองทุนเพื่อการพัฒนา : รายงานฉบับหลักอมรา พงศาพิชญ์; เบ็ญจมาศ ศิริภัทร; นาถฤดี นาครวาจา; สังคม คุณคณากรสกุล; จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร; ประภาส แสนสิงห์; อุทัย ดุลยเกษม; บัณฑร อ่อนดำ
2545รูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนไทยเชื้อสายมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนพดล ฐิติพงษ์พานิช
2519ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบทจังหวัดชลบุรีปรีชา อุปโยคิน