Browsing by Author อมรา พงศาพิชญ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 44 to 56 of 56 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2547วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐมพุทธิมน ศิงฆมานันท์
2543วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมืองธนภูมิ อติเวทิน
2527สถานภาพและบทบาทของแม่ชีในสังคมไทย : ศึกษากรณีวัดสร้อยทองสุขใจ พุทธวิเศษ
2529สภาพความเป็นอยู่และความต้องการที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเลละเอียด กิตติยานันท์
2544สัญลักษณ์พระสยามเทวาธิราช การวิเคราะห์และตีความหมายเชิงมานุษยวิทยาวีระศักดิ์ จารุโณปถัมภ์
2535หมอธรรมกับการรักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านสมใจ ศรีหล้า
2546องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยอมรา พงศาพิชญ์; จันทิมา ไทรงาม; ฉวีวรรณ สายบัว; นิตยา กัทลีรดะพันธุ์; สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์; ประภาพร ชินวงศ์; จิรวรรณ บรรเทาทุกข์; สรพงษ์ วิชัยดิษฐ์; ฐิติวรดา สิงห์สุขศรี; กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์; จุฑารัตน์ ไพศาลโรจนรัตน์; พอเนตร พึ่งหลวง
2545อิทธิพลของนักคิดสำนักโครงสร้างนิยมสายฝรั่งเศสที่มีต่อมานุษยวิทยาไทยดุษฎี ยิ้มน้อย
2536อุดมการณ์ทุนนิยมและผลกระทบต่อชาวนาในหมู่บ้านภาคกลางของไทย : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านหนองผักชีเหนือ จังหวัดสระบุรีกิตติพงษ์ เกษมพงษ์
2552เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยชาญชัย ชัยสุขโกศล
2553เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทยจักรี ไชยพินิจ
2542เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนอ้อมใหญ่ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ
2529โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์; สุวัฒนา ธาดานิติ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; วันชัย มีชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; อุทัย บุญประเสริฐ; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สุริชัย หวันแก้ว; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์; วุฒิชัย พรรณเชษฐ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ประธาน อารีพล; แสงสันต์ พานิช; ธเรศ ศรีสถิตย์; จรัส สุวรรณมาลา