Browsing by Author อมรา พงศาพิชญ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากสรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521-
2545กระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภคปิยรัตน์ ปั้นลี้
2537กรือเซะ : ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ปรัมปรานิยายและพิธีกรรมชุตินธรา วัฒนกุล
2537กลไกการปรับตัวของครัวเรือนภาคเกษตรที่มีสมาชิกทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปากคลองบ้านโพธิ์ ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราปทุมทิพย์ วงศ์แก้ว
2543การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง : ศึกษากรณีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์บางซื่อพัฒนากนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
2543การถูกลดทอนความเป็นมนุษย์และการตอบโต้โดยการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของสาวคาราโอเกะขวัญฤทัย จ่างจำรัส
2523การปรับตัวของพนักงานหญิงที่มีต่องานอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพัก ของบริษัทและพนักงานที่อาศัยอยู่นอกบริเวณบริษัทพะเยีย สุทธิจำรูญ
2537การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวไร่ไร้ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2533 : กรณีเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอไทรโยค กาญจนบุรีสิริภา สงเคราะห์
2546การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานีวิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์
2522การปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตย ในชุมชนคลองจั่นและสลัมคลองเตยสุดา รัตมาโร
2531การพึ่งตนเองของประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
2531การมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน "พิทักษา" ชุมชนวัดอมรทายิการามวิชชุลดา สิงห์โต
2529การรับรู้และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคฟันตกกระของประชากรในเขตชนบท ของจังหวัดเชียงใหม่พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
2521การศึกษากับการพัฒนาชุมชนในรูปการจัดสหกรณ์นิคม : ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์นิคมสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เยาวนุช เพ็ชรบุญศรี
2529การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์นิตยา กัทลีรดะพันธุ์
2535การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทยพินิจ ลาภธนานนท์; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์; นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์; จินตนา วิทยุ
2550การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัยอมรา พงศาพิชญ์; จรัส สุวรรณมาลา; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา; กุลลดา เกษบุญชู มี้ด; ปรีชา คุวินทร์พันธุ์; สุริชัย หวันแก้ว; ประภาส ปิ่นตบแต่ง; อรอร ภู่เจริญ
2535การศึกษาพิธีบุญหลังบ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านกระเดื่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสาวภา เชาว์ศิลป์
2550การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์อุสุมา สุขสม
2546การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอมรา พงศาพิชญ์; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน; กอบกุล สามัคคี; นภัส กอร์ดอน; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; สุริยา วีรวงศ์; ประโยชน์ เจริญสุข; นฤมล บรรจงจิตร์; นฤมล อรุโณทัย; อเนกพล เกื้อมา; จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี; พินิจ ลาภธนานนท์