Browsing by Author อัจฉรา จันทร์ฉาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 62 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2529การศึกษาตัวแบบพยากรณ์อุปสงค์การบริการทางโทรศัพท์ ในประเทศไทยในอนาคตนิตย์ ฝ่าม
2544การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; ไพลิน ผ่องใส; พรรณิภา รอดวรรณะ; วิลาสินี ไชยสระแก้ว
2528การศึกษาบทบาทของกรมศุลกากร ที่มีต่อการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสุจิตร ศรีวิริยกุล
2534การศึกษาสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี : รายงานการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุพัตรา บุญมาก
2528การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการของการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวงเสถียร เตชะบรรณะปัญญา
2530การศึกษาแนวโน้ม 3 ปี ของส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยประจักษ์ ฉัตรสิริเลิศ
2554ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสรศักย์ ชัยสถาผล
2551ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์กิจการ และผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกัญญารัตน์ ชิระวานิชผล
2559ตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสิ่งทออย่างยั่งยืนรุ่งทิพย์ ลุยเลา
2529ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับหาจำนวนถังแก๊สอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมในการให้บริการกับลูกค้าราเมศวร์ ศิลปพรหม
2552ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจกระดาษพิมพ์และเขียนของประเทศไทยชลธร ภู่ทอง; วิริยา พึ่งทอง
2552ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอของประเทศไทยเนตรทราย สุวรรณ
2552ต้นแบบกระบวนการการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติในประเทศไทยกานต์ชนิต กุลนิล
2558นวัตกรรมกระบวนการจัดการข้อมูลจากการรายงานของมวลชนในช่วงเวลาการเผชิญภัยพิบัติรังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์
2555นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาสำหรับยาไทยแผนโบราณสิทธิชัย แดงประเสริฐ
2554นวัตกรรมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตด้วยรหัสตอบสนองอย่างรวดเร็วและการเข้ารหัสแบบทางเดียวนันทวัน สันทศนะสุวรรณ
2557นวัตกรรมการแนะนำวิธีนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมผ่านสมาร์ทโฟนฐิฏิมา เลิศอุดมทรัพย์
2554นวัตกรรมการใช้โคฮีชั่นในภาษาเอชทีเอ็มแอลสำหรับเว็บไซต์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าวิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
2553นวัตกรรมของการระบุแบบปลั๊กอินบนเว็บไซต์ด้วยพลวัตคีย์สโตรกกฤษพงษ อัศดามงคล