Browsing by Author อัจฉรา จันทร์ฉาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 57 to 62 of 62 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; สุพัตรา บุญมาก; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; ฐิติพร ชมภูคำ
2547แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; บุญเสริม วิมุกตะนันทน์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
2542โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงานจินตนา บุญบงการ; อัจฉรา จันทร์ฉาย; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิมา ชำนาญเวช
2549โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2532โปรแกรมนอนลีเนียและการจำลองแบบสำหรับการเลือกสรรหลักทรัพย์วิชัย มงคลปิยะธนา
2531โปรแกรมสำเร็จรูปสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต ในอุตสาหกรรมกระดาษวิภาส สุนทรชูเกียรติ