Browsing by Author เทพวาณี หอมสนิท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการสอนวิชาสุขศึกษาของครูที่มีวุฒิทางสุขศึกษาและไม่มีวุฒิทางสุขศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัยขนิษฐา จันทวโร
2518การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังแบบฮาร์ดวาร์ด สเต็ป เทสต์ และแบบ ไนน์ สแควร์ เทสต์ ต่อสมรรถภาพทางกลไกของร่างกายสมคิด บุญเรือง
2528การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพตามการรายงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกระหว่างโรงเรียน ในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษากับโรงเรียนอื่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจินดา วงศ์สวัสดิ์
2531การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการบริหารโครงการสุขภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครดารณี เกตุอุไร
2533การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12กุลภัสสร์ ชินตระกูลรัตน์
2519การเปรียบเทียบสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดก่อนและขณะมีรอบเดือนถนอมวงศ์ ทวีบูรณ์
2519การใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกุลธิดา หุณฑนามระ
2531ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 6ศิวิไล กสิกิจสกุลผล
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสุขศึกษา เกี่ยวกับการใช้หลัดสูตรวิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานครชัยยุทธ กุลตังวัฒนา
2529ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการกิจกรรมพลศึกษาของเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลคดีเด็กและเยาวชนมาโนช มิ่งทุม
2534ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อมพรรณภัทร พานิชเจริญ
2536ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8จิราภรณ์ อินทร์พรหม
2535ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัชนี พลแสน
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเยาวลักษณ์ พลสุจริต
2534ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศิริวรรณ หาญวีรกุล
2536ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทยสมทรง ธีรตกุลพิศาล
2537ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานครพรทิพย์ ภิญโญ
2534ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วิภาวดี แดงลิ่ม
2536ความเชื่อในเรื่องสุขภาพและสุขปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานครสำเริง วงษ์เผือก
2532คุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสุขศึกษา ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานครกัญญา เกียรติบุตร