Browsing by Author เทพวาณี หอมสนิท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 36 to 55 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530ปัญหาและความต้องการของครูอนามัยโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานครสมศักดิ์ เจริญรัมย์
2530ปัญหาและความต้องการสื่อการสอนของครูสุขศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 12นพรัตน์ สุขุมาลพงศ์กุล
2518ผลของการอบอุ่นร่างกายที่มีต่อการวิ่งระยะทาง 80 เมตรละไม โลหะวิจารณ์
2539ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์
2545พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการสิริมา สมศรี
2545พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครจำเนียร สุ่มแก้ว
2530พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลกรุงเทพมหานครมณทิรา ขุนวงษ์
2531มโนทัศน์ทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษารัชนีวรรณ จีนธรรม
2537มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของอาจารย์ในวิทยาลัยครูอภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
2537มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคใต้ฐากูร การิกาญจน์
2530ลักษณะพึงประสงค์ของครูสุขศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครณัฐวดี หงษ์ทอง
2538สภาพ และปัญหาการบริหารชมรมกีฬาของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนพพร สอนสม
2536สภาพปัญหาและการจัดดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์ของโรงเรียนเทศบาลชื่นจิตต์ เพชรชาติ
2534สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครจรัสศรี พรหมมาศ
2538สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ในโรงเรียนของครูอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครกรุณา รุจนเวช
2539สภาพและปัญหาการดำเนินงาน ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปวีณา ศรีบูรณ์
2539สภาพและปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวาสนา ทับแก้ว
2539สภาพและปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคใต้ปัจฉิมา พิตรสาธร
2531สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษานัฐติยา ยุกตะนันทน์
2554สมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในช่วง พ.ศ. 2554-2564อนุชิตร แท้สูงเนิน