Browsing by Author เทพวาณี หอมสนิท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 18 to 37 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 6ศิวิไล กสิกิจสกุลผล
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสุขศึกษา เกี่ยวกับการใช้หลัดสูตรวิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานครชัยยุทธ กุลตังวัฒนา
2529ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการกิจกรรมพลศึกษาของเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลคดีเด็กและเยาวชนมาโนช มิ่งทุม
2534ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อมพรรณภัทร พานิชเจริญ
2536ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8จิราภรณ์ อินทร์พรหม
2535ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัชนี พลแสน
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเยาวลักษณ์ พลสุจริต
2534ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศิริวรรณ หาญวีรกุล
2536ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทยสมทรง ธีรตกุลพิศาล
2537ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานครพรทิพย์ ภิญโญ
2534ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วิภาวดี แดงลิ่ม
2536ความเชื่อในเรื่องสุขภาพและสุขปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานครสำเริง วงษ์เผือก
2532คุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสุขศึกษา ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานครกัญญา เกียรติบุตร
2544ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครณฐกร ชินศรีวงศ์กูล
2529ปัญหาการนิเทศวิชาสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาฉวีวรรณ ไหวพริบ
2533ปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของนิสิต โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขนเพ็ญทิวา นรินทรางกูร ณ อยุธยา
2530ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 3สมพงศ์ เรืองศรี
2516ปัญหาการสอนพลศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ของกรุงเทพมหานครวิโรจน์ มุทุกันต์
2530ปัญหาและความต้องการของครูอนามัยโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานครสมศักดิ์ เจริญรัมย์
2530ปัญหาและความต้องการสื่อการสอนของครูสุขศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 12นพรัตน์ สุขุมาลพงศ์กุล