Browsing by Author เรวดี วัฒฑกโกศล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019A DEVELOPMENT OF THE CAUSAL MODELS OF THAIADOLESCENT HEALTHY EATING/EXERCISE AND A STUDYOF MODEL INVARIANCE ACROSS GENDER-
2559การพัฒนาและตรวจสอบมาตรวัดความเชื่อเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายในสังคมไทยหัตถพันธ์ วงชารี
2553การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของสาขาธนาคารที่มีการรับรู้ความสามารถด้านภาวะผู้นำของตนเอง ความมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และมิตรภาพในที่ทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่านนิติธร กาญจนกูล
2533การสำรวจความเชื่อ เจตคติ เจตนา และพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลเรวดี วัฒฑกโกศล
2556ความตั้งใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นหญิง : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลชนม์นิภา นิกรพรอุดม; รุจินันท เหล่านิยมไทย
2556ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นตอนกลาง : การศึกษาตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลอธิษฐาน โมทอง; อภิญญา กีรติเมธากุล; อรญา เลิศวัชรา
2555ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความสามารถของตนเองในงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและสุขภาวะทางจิต โดยมีความเครียดในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านเบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์; สวรรยา ทองแม้น; อมลณัฐ น้อยจีน
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความคาดหวังของพ่อแม่ด้านการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมทุ่มเทให้การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกมลพัฒน์ วิทยานุกรณ์; พัชรียา รุ่งวรา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย การซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมและความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์กับเจตนาที่จะออกกำลังกายพัฐปณิตา จันกลิ่น; วันวิสา พิทักษ์พินิจนันท์; ศิวนาถ รักการงาน
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยมีความตั้งใจในการออกกำลังกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน และการวางแผนรอบด้านเป็นตัวแปรกำกับนภภร จิวะรังสินี
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยตนเอง ความเหงา และการทำหน้าที่ของครอบครัวต่อพฤติกรรม การเสพติดอินเตอร์เน็ตณัฐรดา อยู่ศิริ; สุพิชฌาย์ นันทภานนท์; หทัยพร พีระชัยรัตน์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาระงาน ความเชื่อในอำนาจควบคุมกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานธนพล บุญเลิศ; ศศิมาภรณ์ ชื่นอารมณ์; สร้างสรรค์ รัตนสงวนวงศ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองค์การ การทำหน้าที่พลเมืองในองค์การกับความตั้งใจในการลาออกจากงานนันทพร สุขสถิตย์; เสาวณีย์ วงค์สวัสดิ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลทางสังคม การรับรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์พัสกร คงสาคร; พิชญ์ โพธิ์กัน; แพรวผกา มุ่งกลาง
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน การแสวงหาการสัมผัส สุขภาวะทางจิตกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประภัสสร ปูธิปิน; พัชราวรรณ เพียรพิจิตร; สริตา กรุงแก้ว
2558ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ความสอดคล้องระหว่างการรับรู้ความต้องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีสุขภาวะองค์รวมเป็นตัวแปรส่งผ่านณฐวรรณ โอศาสตร์; วาทินี แน่นชารี; อรณี ดอนอ่อนเบ้า
2554ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ความพึงพอใจในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยรุ่นตอนต้นปิยฉัตร สวัสดี; สิตางค์ ทรัพย์ขำ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการทำแท้ง การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกเป็นตราบาปในการทำแท้ง กับเจตนาในการทำแท้งปัณฑารีย์ ตั้งสถาพร; พรรณปพร จรูญจิตร; พรรณพร โชติกันตะ
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกรกมล ง่วนทอง; ติณณา ดวงมณี; พัทธดนย์ นนทกะตระกูล
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในนักศึกษามหาวิทยาลัยศบงกช อุดมชัยพัฒนากิจ; สมิตา โรจนาบุตร; อาย์วิชยา พิพัฒน์ชลธี