Browsing by Author เหรียญ บุญดีสกุลโชค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 72 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การพัฒนาระบบสำหรับวัดผลการดำเนินกิจกรรมด้วยดัชนีชี้วัดหลักวิโรจน์ ตันติวรรณ
2552การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มธีรเกียรติ มั่นคง
2551การพัฒนาระบบเวลามาตรฐานแบบ MTM-2 สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานเครื่องหนังศรญา ปิงกาวี
2544การพัฒนาแผ่นแบบสำหรับการระบบการจัดการวัสดุศุภกัญญา ชิณประทีป
2545การมอบหมายการจัดส่งคอนกรีตให้กับรถโม่ทัศญา บุณยวานิชกุล
2549การลงทะเบียนผู้ป่วย การจองการทำหัตถการ การจำหน่ายผู้ป่วยและการคิดค่ารักษาเอนก ฉัตรศรัทธา
2550การลดของเสียด้วยวิธีการการวิเคราะห์พีเอ็มชาญวิทย์ ศิรประภากุล
2535การลดต้นทุนการติดตั้งปั้นจั่นไฮดรอลิกบนรถบรรทุกวัชระ ทองงอก
2536การวางแผนการผลิตภายในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคเพอร์ตล็อบจิรวรรณ คล้อยภยันต์
2529การวางแผนการผลิตและการใช้วัสดุสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
2530การวางแผนการผลิตและพัสดุคงคลังสำหรับโรงงานกระดาษเหนียวเจริญ สุนทราวาณิชย์
2529การวางแผนงานของการพัฒนาและสร้างเครื่องทุ่นแรงต้นแบบ ของกองอุตสาหกรรมในครอบครัวสำรวย เกษตรสกุลชัย
2532การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตีสุรพล ราษฎร์นุ้ย
2538การวิเคราะห์งานบริการ "17" ที่เหมาะสม โดยเทคนิคการจำลองแบบปัญหาศารทูล พิชาลัย
2548การศึกษาผลกระทบการเรียนรู้งานในการกำหนดเวลามาตรฐานในขั้นตอนการเย็บเสื้อผ้าเขมสินี รุกขจินดา
2550การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลางกานท์จุฑา จันทร์เอี่ยม
2549การออกแบบกระบวนการและระบบสารสนเทศของระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรจิราพร งามหงษ์ทอง
2549การออกแบบกระบวนงานและระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานของระบบการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมการผลิตภัคมน จิตชาญวิชัย
2549การออกแบบกระบวนงานและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์อมรศิริ วิลาสเดชานนท์
2549การออกแบบกระบวนงานและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานบริการหลังการขายกฤชพล เมฆวาฬจรัส