Browsing by Author ไสว ด่านชัยวิจิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 7 to 12 of 12 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์กิตติมา ศิลปษา
2549ผลของความชื้นและสภาพแวดล้อมต่อความสามารถในการไหลและการอัดตัวของโลหะผงเสาวนันท์ เจียวุ่น
2549ผลของตัวแปรการขึ้นรูปต่อคุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของโลหะ Chromium Molybdenum Steel SCM415 ที่ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผงวันชาติ สุพรมพิทักษ์
2544ผลของส่วนผสมของตัวประสานต่อกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผงอารดา บัญชาวิมลเชษฐ
2549ผลของอุณหภูมิการเผาผนึกต่อสมบัติทางกล ของเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม SCM 415 ที่ผลิตโดยกระบวนการโลหะผงเถลิงศักดิ์ ตราชู
2546อิทธิพลของพารามิเตอร์ของกระบวนการโลหะผงต่อการเปลี่ยนเฟสของโลหะจำรูป TiNiสารัมภ์ บุญมี