Browsing by Author กมลินทร์ พินิจภูวดล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กรรมสิทธิ์ในแร่ตามกฎหมายไทยอานุภาพ นันทพันธ์
2546ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ขององค์การการค้าโลก กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเหล็กรัชนี อุทยานันท์, 2510-
2538ความรับผิดเกี่ยวกับอากรขาเข้าของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนวันชัย อิสระเสนารักษ์
2554มาตรการเวนคืนทางอ้อม (Indirect expropriation) : ศึกษาแนวทางการตีความของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในข้อพิพาททางการลงทุนปิยารัตน์ ส่งเสริมรัตนกุล