Browsing by Author กรรณิการ์ สัจกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา : กรณีศึกษาจังหวัดลำปางวรวุฒิ สุภาพ
2554การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติดวงกมล บางชวด
2553การนำเสนอแนวทางการจัดการความรู้ป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกาญจนา หงษ์รัตน์
2553การนำเสนอแนวทางการสืบทอดพระปรีชาญาณแบบองค์รวมของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์มัทนียา พงศ์สุวรรณ
2559การนำเสนอแนวทางการสืบทอดอุดมการณ์เพื่อการพัฒนามนุษย์จากเพลงไทยสากลเชิงประวัติศาสตร์สังคม: กรณีศึกษาบทร้องเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์อมร เอี่ยมตาล
2522การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยแนม ชินพงศ์
2553การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่สูงอภิสิทธิ์ พึ่งพร
2554การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาขาดนตรี และนาฏศิลป์ไทยวาสนา บุญญาพิทักษ์
2559การพัฒนาสุขภาวะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง:การศึกษาตามแนวเรื่องเล่าบำบัดสุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล
2553การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมบังอร ร้อยกรอง
2530การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11ศิริณา กระสาทอง
2533การวิเคราะห์กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวกับการศึกษาในระหว่าง พ.ศ. 2475-2516สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
2547การวิเคราะห์คุณค่า การดำรงอยู่ และการสืบทอดผญาอีสานพรสวรรค์ สุวรรณศรี, 2505-
2548การวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดน้ำในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ำ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีวรวุฒิ เพ็งพันธ์
2540การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบองสุจิตรา สุคนธทรัพย์
2550การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาในมณฑลปัตตานี ระหว่าง พ.ศ. 2449-2468ใกล้รุ่ง รัตนอมตกุล
2539การวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของครูมนตรี ตราโมท ในกลุ่มผู้สืบทอดที่ต่างกันพรทิพย์ อันทิวโรทัย
2560การวิเคราะห์วิถีครูไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ปรีชาญาณพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
2537การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ของบทบาทและความร่วมมือระหว่างวัด และวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์จินตนุช กุลทนันทน์
2539การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ในการถ่ายทอดการบรรเลงซอสามสายสุขสันต์ พ่วงกลัด