Browsing by Author กวีไกร ศรีหิรัญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การตรวจสอบแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการจัดระดับขั้นความละเอียดของข้อมูลสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคารของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน กับวิธีการหาปริมาณงานสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ
2545การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ การจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่านลินา องคสิงห
2543การวิเคราะห์กฎหมายควบคุมความสูงอาคารเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง โดยวิธีจำลองภาพ ด้วยคอมพิวเตอร์ : โบสถ์ซางตาครูสสิริสุดา บูรณะโสภณ
2556การศึกษารูปแบบการจัดที่นั่งกับการออกจากอาคารโรงภาพยนตร์ขนาดกลางในสถานการณ์ปกติโดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา
2543การใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ความต่อเนื่องของรูปทรงในสถาปัตยกรรมศตวรรษ บูรณศิลปิน
2546ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้นพชระ จาฏุพจน์, 2519-
2546ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในการใช้เทคนิคแผ่นโปร่งใสเพื่อช่วยวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการเสาวคนธ์ ภุมมาลี
2537ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยกำหนดทางเลือกที่ตั้ง ของอาคารในสถาบันอุดมศึกษากวีไกร ศรีหิรัญ
2552แนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้การบริหารโครงการก่อสร้างวิสาข์ แฝงเวียง
2545โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์รูปแบบและยุคสมัยของงานสถาปัตยกรรมไทย ประเภทเจดีย์วิริยะ เรืองวงศ์โรจน์
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการชัยนันท์ พรหมเพ็ญ
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบขั้นต้นสำหรับอาคารจอดรถยนต์อธิป อุทัยวัฒนานนท์
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับการจัดที่นั่งเพื่อมุมมองที่เหมาะสมในโรงภาพยนตร์ธเนศ ดลภราดร
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมสัญชัย สันติเวส, 2520-
2548โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลงานเขียนแบบในสำนักงานสถาปนิกนัตฐพล ยิ้มรักญาติ
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์รูปทรงอาคารวัสดุเปลือกอาคาร และการออกแบบแผงบังแดดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานวีรศักดิ์ เชี่ยงเชิงชล
2544โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์รูปทรงและวัสดุเปลือกอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินการหนีไฟภายในอาคารอัศวิน นววงศ์
2554โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมโดยวิธีสร้างภาพ 3 มิติ : กรณีศึกษาอาคารอยู่อาศัยรวมขนาดใหญ่สุรวิทย์ ลาชโรจน์