Browsing by Author กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบนา (Rana tigerina) และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธ์; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์
2532การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; สุดสนอง ผาตินาวิน; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธ์; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์
2532การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; สุดสนอง ผาตินาวิน; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธ์; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์
2517การศึกษาชนิดของปลาหมึกในอ่าวไทยไพศาล สิทธิกรกุล
2530การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; สีมา ชัยสวัสดิ์; อารมณ์ รัศมิทัต; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; ลิขิต ปรียาวงศากุล
2529การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; อารมณ์ รัศมิทัต; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; วิโรจน์ ดาวฤกษ์
2527การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย : รายงานการวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; สีมา ชัยสวัสดิ์; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา วิลาสเดชานนท์; อารมณ์ รัศมิทัต; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2538การสร้างไข่มุกแบบใส่นิวเคลียสและไม่ใส่นิวเคลียส ด้วยวิธีปลูกถ่ายแมนเทิลในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana และ Chamberlainia hainesianaประสุข โฆษวิฑิตกุล
2513ชีวประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของหอยกระแจะ Thais javanica Philippi (Gastropoda, Muricidae)ปรีชา สุวรรณพินิจ
2535อัลตราสตรัคเจอร์เปลือกโกลคิเดียมของหอยกาบน้ำจืดบางชนิดอัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว