Browsing by Author กัลยา ติงศภัทิย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาวรรณยุกต์ภาษายองเชิงกลสัทศาสตร์: การเปรียบเทียบในบริบทคำพูดเดี่ยวกับคำพูดต่อเนื่องและระหว่างสองรุ่นอายุดิศราพร สร้อยญาณะ
2541การศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคน "ลาว" คน "ญ้อ" และคน "ผู้ไท" ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมพิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
2528การศึกษาเรื่องศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและสงขลาประภาพรรณ เสณีตันติกุล
2552การสร้างแผนที่แนวแบ่งเขตภาษา ระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่น ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : รายงานผลการวิจัยศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
2549การแปรของคำศัพท์และวรรณยุกต์ตามกลุ่มอายุและทัศนคติต่อภาษาในภาษาโซ่ง (ไทดำ) ที่พูดในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีสุนทรัตร์ แสงงาม
2549การแปรของคำศัพท์และวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นโคราชตามรุ่นอายุและความสะดวกของการคมนาคมรพีพร สิทธิ
2536การแปรของคำเรียกชื่อพืชกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยถิ่นย่อยสุรางคนา แก้วน้ำดี
2535การแปรของวรรณยุกต์สูง-ตก ในภาษาไทยถิ่นสุพรรณบุรี ตามตัวแปรทางสังคมบางประการรตญา กอบศิริกาญจน์
2559การแปรของศัพท์และเสียงในภาษาไทยถิ่นภูเก็ตตามอายุ: การแสดงนัยของการสัมผัสภาษาถิ่นฌัลลิกา มหาพูนทอง
2535การแปรของเขตปรับเปลี่ยนภาษาระหว่างภาษาไทยถิ่นกลาง และภาษาไทยถิ่นใต้ตามอายุของผู้พูด : การศึกษาคำศัพท์พริ้มรส มารีประสิทธิ์
2544การแปรของเขตปรับเปลี่ยนระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้ตามตัวแปรทางสังคมบางประการอุไรภรณ์ ตันตินิมิตรกุล
2537การแปรของเสียงพยัญชนะท้าย (1) ในคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยตามวัจนลีลาและพื้นฐานการศึกษาศิริรัตน์ ศิริวิสูตร
2536ความเข้มของการใช้ศัพท์คำเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ : การศึกษาการแปรตามถิ่นที่อยู่ปฏิมา ปรมศิริ
2529คำลักษณะนามในภาษาไทยถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี และสุราษฎร์ธานีอะรุณี รัตนกุล
2526ภาษาถิ่นย่อยของคำเมือง : การศึกษาศัพท์วันทนีย์ พันธชาติ
2528ภาษาถิ่นย่อยของคำเมืองในจังหวัดลำปาง : การศึกษาศัพท์จำลอง คำบุญชู
2529ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราชดวงใจ เอช
2531ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราดจันทิราพร สุขปรีดี
2534ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษไทยถิ่นใต้จังหวัดพังงาและกระบี่สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์
2538ภูมิศาสตร์ภาษาจังหวัดลพบุรี : การศึกษาคำศัพท์และเสียงปฏิภาคชุด ช-จ-ซลัดดาวัลย์ ชัยสกุลสุรินทร์