Browsing by Author กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019THE  EFFECTS OF COGNITIVE BEHAVIORAL  GROUP THERAPY ON  ANXIETY IN  EARLY  ADOLESCENTS-
2560การพัฒนามาตรวัดการคิดแก้ปัญหาในบริบทพุทธธรรมของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีธนพงศ์ อุทยารัตน์
2559การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความวิตกกังวลในคณิตศาสตร์และการทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อความวิตกกังวลในคณิตศาสตร์ในวัยรุ่นตอนต้นธวัชชัย หวังศิริเวช
2555การศึกษาการพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องฐิตาภา ชินกิจการ; ธนิชพร วุฒิลักษณ์; พูลทรัพย์ อารีกิจ
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ การกำกับอารมณ์ด้านการประเมินความคิดใหม่ การกำกับอารมณ์ด้านการยับยั้งการตอบสนอง การสนับสนุนทางสังคม และปัญหาทางด้านจิตใจ ในกลุ่มผู้สูงอายุโชติกา จันทรลาวัณย์; นภัสธนกรณ์ วรภัทรพูนสุข; พิมลนาฏ จันทร์กลั่น
2551การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคมของวัยรุ่นชายที่กระทำผิดครั้งแรก วัยรุ่นชายที่กระทำผิดซ้ำ และวัยรุ่นชายทั่วไปสุภัทรา ปกาสิทธิ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับสุขภาวะทางจิตของนิสิตนักศึกษาโดยมีการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นตัวแปรส่งผ่านยรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียดและความสุขในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านวัชราวดี บุญสร้างสม
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการหมกมุ่นครุ่นคิดและความวิตกกังวลโดยมีสติเป็นตัวแปรกำกับกุลปริยา ศิริพานิช; กุลปริยา ศิริพานิช; ธนัช มนัสวีพงศ์สกุล; สรวิศ รัตนชาติชูชัย
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การเปิดรับอิทธิพลจากสื่อ การประเมินตนเสมือนวัตถุ และความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายในชายรักชายและชายรักต่างเพศพรรณทิพา ปัทมอารักษ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเมตตากรุณาต่อตนเอง ค่าดัชนีมวลกาย การประเมินตนเสมือนวัตถุและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายในสตรีวัยรุ่นพลอยชมพู อัตศรัณย์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ อารมณ์ซึมเศร้า การเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมตนเอง ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ กับการใช้อินเทอร์เน็ตปริมาณมากเกินไปจริยา ปานเกษม; รวิสรา ลิ้ม; ลันชกร ศรีประเสริฐวงศ์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกยุติธรรม การนับถือศาสนาภายในและการนับถือศาสนาภายนอกกับความสุขเชิงอัตวิสัยและสุขภาวะทางจิตณัฐวิท โพธิประสาท; ปฐมพร วิสุทธิสุรพูล; พิมพ์จุฑา นิมมาภิรัตน
2556ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกาย กับความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางร่างกายในการเข้าสังคมในวัยรุ่นชาย โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านกรกช ความเจริญ; นภภร จิวะรังสินี
2552ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเด่น ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงาน ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะการทำงานของมารดากับบทบาททางเพศของลูกสาววัยรุ่นตอนต้นอังคณา เอื้อตระกูลพาณิช
2559บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของความยืดหยุ่นทางจิตใจ ในความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการเข้าสังคมกับสุขภาวะทางจิตในนิสิตนักศึกษากุลปริยา ศิริพานิช
2556ประสบการณ์การแสวงหาความช่วยเหลือด้านจิตใจทางอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่น : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกันขนิษฐา มีเสือ
2560ประสบการณ์ทางจิตใจในระยะแรกของพ่อแม่หลังจากลูกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มพูน สานิชวรรณกุล
2556ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการอาสาสมัครของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐกุล อาชวกุลเทพ