Browsing by Author คณิต วัฒนวิเชียร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การกำหนดลักษณะถนนเพือใช้ในการทดสอบรถกอล์ฟอนวัช คงสุริยะภิญโญ
2554การดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กให้เป็นเครื่องยนต์ HCCI สำหรับใช้เชื้อเพลิง DMEปัญจพล นวลละออง
2548การประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้มในระบบเชื้อเพลิงคู่กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยหัวเทียนมนตรี สี่พยัคฆ์
2551การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิง DME ผสมปาล์มไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ส่วนหน้าวาทิต ตั้งพิสิฐโยธิน
2547การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอยวิรุตติ์ เกื้อกิตติวงศ์, 2522-
2550การวิเคราะห์การเผาไหม้และภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือกในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ชนิดห้องเผาไหม้ล่างหน้าจักร์กฤช ตั้งรัตนโสภณ
2552การวิเคราะห์การเผาไหม้และภาพปรากฏการณ์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง DME ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ
2551การวิเคราะห์สมรรถนะและการปล่อยพลังงานของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดที่ใช้เชื้อเพลิง DMEเกริกไกร ยุวมิตร
2550การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเผาไหม้เและสมรรถนะของน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มโอลีอินและน้ำมันดีเซล ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็กพิพัฒน์ ตันติเวชการวงศ์
2548การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเผาไหม้และสมรรถนะของเชื้อเพลิงปาล์มดิบดีเซลและเชื้อเพลิงดีเซล ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าสุพิชณ์ ไตรภพภูมิ
2550การศึกษาการใช้น้ำมันปาล์มไบโอดีเซลในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็กอณัติ จิตรานุเคราะห์
2543การศึกษาขีดจำกัดการเผาไหม้ที่ส่วนผสมบางในเครื่องยนต์ เอส ไอ สองจังหวะประพันธ์ ดลวิชัย
2546การศึกษาผลกระทบจากองค์ประกอบของมีเทนและก๊าซเฉื่อยต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติจุดระเบิดด้วยประกายไฟวิสุทธิ์ กวยรักษา
2550การศึกษาผลการใช้ก๊าซธรรมชาติระบบเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซลพงศธร บวรสิน
2556การศึกษาผลของความแปรปรวนของคุณสมบัติของเชื้อเพลิงเศษไม้ที่มีต่อผลผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำเมธวัฒน์ สงพัฒน์แก้ว
2550การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อเครื่องยนต์ขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มโอเลอีนพงษ์ภัทร พุกะนัดด์
2546การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CIพิสุทธิ์ ธนบดีภัทร์, 2521-
2546การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CIพรรณรพี ซิงห์
2546การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตระหว่างการใช้ดีเซลผสมเอทานอลชนิด 95% และ 99.5% ในภาคการขนส่งของประเทศไทยจักรภพ นาคฤทธิ์
2544การออกแบบระบบควบคุมเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มชนิดวาริเอเปิลเวนทูรีสำหรับครื่องยนต์เอสไอสองจังหวะสิทธิโชค ผูกพันธุ์