Browsing by Author จาระไน แกลโกศล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนกันตภณ กิจเปรื่อง
2539การรับชมรายการประเภทเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ รายการเพื่อนคู่คิด-มิตรคู่บ้าน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ชัชวาลย์ ชูสกุล
2537การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธของ โครงการพัฒนาที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในช่วงปี 2534-2535 : ศึกษาในแนวความคิดด้านเหตุการณ์เทียมปราณี มานะรังสรรค์
2526การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการให้ข่าวสารการเกษตรทางสถานีวิทยุ ปชส.8 กับผลได้ของเกษตรกรพิกุล ภูมิสุทธินันท์
2540การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหางานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประเภทส่งเสริมสังคมทางสื่อโทรทัศน์ (พ.ศ.2535-2539)ทรงศิริ พันธุเสวี
2542การวิเคราะห์เนื้อหาของรายงานข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์ไทย ตามแนวคิดของอนุสัญญาสิทธิเด็กอุไร สิงห์ไพบูลย์พร
2512การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการศึกษาของหนังสือพิมพ์รายวันของไทยจาระไน แกลโกศล
2524การศึกษาการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทรเกษมสุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์
2536การศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนของประชาชน ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีพิศศิลป์ จิตนาวสาร
2520การศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนรินทร์ บุญชู
2528การศึกษาบทบาทของสื่อและรูปแบบการสื่อสาร ที่มีต่อการเข้าเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์ กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตกประยงค์ สันตกิจ
2528การศึกษาบทบาทของสื่อในโครงการเร่งรัดการป้องกันและกำจัดหนูเน้นหนักในนาข้าวปี 2526 ในจังหวัดปทุมธานีเนิน นวนคงรอด
2539การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติจริงและความคาดหวัง ในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้ศศิธร พลัตถเดช
2537การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติจริงและความคาดหวังในงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ของครู- อาจารย์ชูวิทย์ ลิ่มไพบูลย์
2542การศึกษาเปรียบเทียบการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กหูหนวกโดยผ่านสื่อละครใบ้และสื่อละครใบ้ประกอบภาษามือทิตวัจน์ ณรงค์แสง
2526การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ทางวิทยุกระจายเสียงโดยรูปแบบการบรรยาย กับรูปแบบบทละครของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ราชบุรีพรทิพย์ โตสกุล
2525การสำรวจความต้องการของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กนวลนิภา มณีฉาย
2527การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อระหว่างกลุ่มมารดา ของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะปกติกับกลุ่ม ที่มีภาวะทุพโภชนาการในอาคารสงเคราะห์ดินแดงวิทยา เทียนจวง
2539การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ
2525การเปิดรับสื่อมวลชนทางด้านอาหารและโภชนาการ : ศึกษาความสำนึกจากการเปิดรับข่าวสารของแม่ที่นำบุตรมารับบริการ จากแผนกกุมารเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพญาไท และศูนย์บริการสาธารณสุข 2วันทนา ชาญวนิชวงศ์