Browsing by Author จารุวรรณ ลิมปเสนีย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การคาดการผลกระทบจากการกำหนดพื้นที่ริ้วสีเขียว : บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครสมพงษ์ จิรบันดาลสุข
2535การวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตบางรักลือชา พู่วงศาโรจน์
2532การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม ในเมืองใหญ่กับการเกิดอาชญากรรม : กรณีศึกษาคดีลักทรัพย์ในเขตพื้นที่พักอาศัยของกรุงเทพมหานครพิชัย จินตนาภักดี
2533การศึกษาสภาพการเดินทางของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตชั้นในฝั่งพระนครจารึก ประพันธ์พจน์
2529การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนโครงสร้างในการพัฒนาจังหวัดตรังปาลีรัฐ อัจฉริยะเสถียร
2537การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษาผลกระทบของชุมชนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาวาริน สุขเสมอ
2534การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรชุมชนเกาะสมุยวัชรพงศ์ วราภรณ์
2537การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีกำธร ถาวรสถิตย์
2539การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาย่านการค้าและบริการ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองขอนแก่นกำพล สีกา
2536การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการใช้ที่ดินเมืองเชียงรายภักดี ใจห้าว
2529การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนสุขาภิบาลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีณรงค์ พิระภิญโญ
2537การศึกษาแนวทางพัฒนาจังหวัดปทุมธานีเฉลิมชัย เรืองนนท์
2545การสำรวจสภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน โครงข่ายเมืองศูนย์กลาง : กรณีศึกษาพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัจฉรา ทิพย์มณี
2547การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจรในเทศบาลนครอุดรธานีวรวิมล นิมิตร
2527การให้บริการการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาชุมชนชานเมืองประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์
2550ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครเจษฎา เปี่ยมคุ้ม
2521ที่ตั้งโรงเรียนกับการลดปัญหาจราจรในเขตบางรักและยานนาวาจารุวรรณ ลิมปเสนีย์
2539บทบาทของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกไพรัช พัฒนสถิตฉาย
2543รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารทางเรือขนส่งมวลชนในคลองแสนแสบวราวุฒิ วัจนะรัตน์
2545ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์วิพล ทรัพย์อำนวยพร