Browsing by Author จิราพร เกศพิชญวัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 107  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019LIVED EXPERIENCES OF PATIENTS RECEIVING ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION-
31/12/2019A STUDY OF HEALTH LITERACY OF OLDER PERSONS, BANGKOK METROPOLIS-
2549กระบวนการเติบโตทางวิชาชีพของครูอนุบาลที่มีวุฒิภาวะทางวิชาชีพ : การศึกษาโดยวิธีการสร้างทฤษฎีพื้นฐานเชิงอุปมานศิรประภา พงศ์ไทย
2549การคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยสูงอายุไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟายปริญญา สกุลรัตน์
2549การตายดี : มุมมองจากผู้สูงอายุไทยพุทธจินต์จุฑา รอดพาล
2545การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติในการผูกมัดผู้ป่วยสูงอายุที่รับการรักษาในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครณัฐมณี ผกาภรณ์รัตน์, 2515-
2537การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยประนอม โอทกานนท์; จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2554การสร้างเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกมลกานต์ ปรีชาธีรศาสตร์
2554ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษากิตติพรรณ ศิริทรัพย์; วัชรี ทรัพย์มี; จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2544ความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยเหลือเกื้อหนุนในครอบครัวกับความสุขทางใจของผู้สูงอายุไทยจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; จิราพร เกศพิชญวัฒนา; ยุพิน อังสุโรจน์; Ingersoll-Dayton, Berit
2550ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ การปฏิบัติกิจกรรม การสนับสนุนจากครอบครัวกับความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครนารีรัตน์ เชื้อสูงเนิน
2542ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล เจตคติต่อการนิเทศทางการพยาบาล และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการปฏิบัติบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขบุริมรพี ดำรงรัตน์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมของทีมสุขภาพกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสมสมร เรืองวรบูรณ์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ด้านองค์การ และด้านบุคคล กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกัลยา แก้วธนะสิน
2558ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองจิดาภา บรรเลงส่ง
2550ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุ กับความเครียดในงานของพี่เลี้ยงผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราขนิษฐา บุญแสง
2545ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัยคัทรียา รัตนวิมล
2545คุณภาพการดูแลตามความคาดหวังของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราอังคณา ตัณฑ์เอกคุณ
2545คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษา ในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเพ็ญแข ชีวยะพันธ์
2546ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนอัญญา ปลดเปลื้อง, 2512-