Browsing by Author จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THAI LEGAL PROFESSIONS UNDER INTERNATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES-
31/12/2019THE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE PROTECTION ACT B.E. 2550: FROM SPIRIT OF THE LAW TO IMPLEMENTATION-
2551กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานียุภาภรณ์ ไพรบูลย์
2548กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืนอำนาจแก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2549กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานีมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
2550กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการความขัดแย้งคดีอุบัติเหตุจราจร : ศึกษากรณีกองบังคับตำรวจนครบาล 7ศิริชัย ศรีชัยปัญญา
2550การกระทำผิดซ้ำของผู้จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต : ศึกษากรณีเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทสิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง
2542การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิงบุญรวย เมทนีกรชัย
2560การกลับใจของผู้พ้นโทษผ่านทางการใช้ชีวิตในบ้านกึ่งวิถีแนวคริสต์ : ศึกษากรณีบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพรของมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนทิวาพร เดชมณี
2561การคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภีมกร โดมมงคล
2561การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอู่ธนา สุระดะนัย
2554การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้จัดการความขัดแย้งในคดีการกระทำผิดโดยประมาท : ศึกษากรณีสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญาพัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
2544การประเมินผลศักยภาพการปฏิบัติงานสอบสวนของนายตำรวจฝึกงานในสถานีตำรวจนครบาล : ศึกษากรณีนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 54ประวีณณัฐ โพธิ์อ๊ะ
2560การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ สำหรับเยาวชนในชุมชนแออัดอัจฉรียา ธิรศริโชติ
2547การยอมรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมกิตติคุณ บัวรุ่ง, 2520-
2542การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานการวิจัยจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2561การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางกฎหมายในการนำ "BLOCKCHAIN" มาใช้ป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบกรกช ชิระปัญญา
2548การให้ความร่วมมือเป็นพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีลิขิต ถนอมเชื้อ
2542ครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทำผิด : จำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2542ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่องานบริการของตำรวจ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยาสุขสันต์ ส่งประเสริฐ